Vedtekter

Norsk Forening for Industriens Patentingeniører (NIP) – Vedtekter

§ 1.Foreningens formål og tilknytning: Foreningens formål er innenfor området immaterielt rettsvern å fremme formidlingen mellom foreningens medlemmer av nyheter, opplysninger og erfaringer, samt å virke for gode vilkår og god etikk i yrkesmessige anliggender, under behørig hensyn til det norske næringslivs interesser. Foreningen skal videre tilstrebe et godt forhold til, og mulig samarbeid, med eksisterende foreninger og myndigheter innenfor det nevnte området, – samt arbeide for at faget får større innpass ved høgskoler og universiteter.Foreningen har sitt sete i Oslo og er tilknyttet Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening og FEMIPI (Fédération Européenne des Mandataires de l’;;Industrie en Propriété Industrielle).

§ 2.Medlemskap: Foreningen opptar personlige medlemmer og bedriftsmedlemmer. Som personlige medlemmer kan opptas personer som i norsk næringsliv eller i institusjoner med norske næringslivsinteresser har yrkesmessig beskjeftigelse med saker vedrørende immaterielle rettigheter som en vesentlig del av sine arbeidsoppgaver.Medlemmer som ikke lenger oppfyller opptagelsesbetingelsene, kan med styrets samtykke fortsette som medlemmer i foreningen.Som bedriftsmedlemmer kan opptas industriforetak eller institusjoner med interesser for å støtte foreningen.Medlemmene betaler kontingent som fastlegges av årsmøtet. Pensjonister betaler redusert kontingent.Styret kan i særlige tilfeller utnevne æresmedlemskap i foreningen. Slik beslutning krever enstemmighet i styret. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§3.Styre: Foreningen ledes av et styre bestående av leder samt fire til seks styremedlemmer. Styret velges av årsmøtet. For øvrig konstituerer styret seg selv og utpeker nestleder og sekretær umiddelbart etter årsmøtet. Styret bør være allsidig sammensatt med hensyn til bransje og fag. For lederen er valgperioden ett år, – for de øvrige to år. Gjenvalg kan foretas. Utgår leder/styremedlem av styret midt i sin valgperiode, velges en ny styrerepresentant bare for resten av vedkommende valgperiode. For å sikre kontinuitet i styret, bør ved hvert årsmøte fortrinnsvis ikke mer enn halvparten av styret være på valg. Så lenge foreningen er knyttet til TEKNA og TEKNA benyttes som regnskapsfører skal minst ett av styrets medlemmer være TEKNA medlem.

§ 4.Styrets mandat: Styret skal ivareta foreningens interesser, representere foreningen utad (dersom en annen form for representasjon ikke bestemmes særskilt), samt ved årsmøtet fremlegge årsberetning og regnskap. Styret oppnevner/innstiller medlemmer til å representere foreningen i eksterne sammenhenger. Lederen har fullmakt til å forplikte foreningen, eller i dennes fravær av kreves to styremedlemmer.

§ 5.Utvalg/valgkomité: Styret kan oppnevne arbeidsutvalg. Årsmøtet velger en valgkomité.

§ 6.Medlemsopptagelse, utmeldelse og eksklusjon: Styret avgjør medlemskap etter skriftlig søknad.Medlemskap opphører enten ved skriftlig utmeldelse eller ved eksklusjon. Eksklusjon kan foreslås av personlig medlemmer, – men krever godkjenning av årsmøtet med minst 2/3 av foreningens tilstedeværende medlemmer. Manglende kontingentinnbetaling etter to purringer kvalifiserer for eksklusjon.

§ 7.Regnskap og revisjon: Foreningens regnskap føres av Tekna og revideres av Teknas revisor.

§ 8.Styremøter: Styret innkalles av lederen eller ved dennes fravær, av nestlederen. Vedtak kan fattes når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede. Avgjørelser kan fattes med simpelt flertall.

§ 9.Medlemsmøter: Foreningen avholder minst to medlemsmøter i året, inklusive årsmøtet (krf § 11), som holdes i første halvår. Etter krav fra minst 10 personlige medlemmer skal det holdes ekstraordinært årsmøte.Innkalling til møte (også årsmøte) sendes ut senest to uker før møtet.

§ 10.Avstemning: Valg (kfr § 11) og andre avstemninger skjer vanligvis åpent. Dersom det forlanges skriftlig avstemning, skal slik foretas. Kun tilstedeværende PERSONLIGE medlemmer kan stemme. Ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende.

§ 11.Årsmøte: Årsberetning, regnskap og valgkomiteens innstilling sendes medlemmene før møtet. Årsmøtet skal ha følgende dagsorden:

a) Valg av dirigent

b)Hvorvidt årsmøtet er innkalt i henhold til vedtektene

c) Årsberetning

d) Regnskape) e) Ansvarsfrihet for styret

f) Valg av leder

g)Valg av styremedlemmer

h)Valg av valgkomité (velges for ett år av gangen)

i)Kontingentens størrelse

j)Innkomne forslag

 

Saker (punkt j) som ikke hører under punktene a-i ovenfor og som ønskes realitetsbehandlet av årsmøtet, skal være styret i hende senest 1. mars. Styret sender forslaget til medlemmene før møtet.

§ 12.Vedtektsendringer og oppløsning: Beslutning om endring av foreningens vedtekter eller beslutning om oppløsning av foreningen kan tas av et ordinært eller et ekstraordinært årsmøte.Slike beslutninger kan treffes av minst 2/3 av foreningens tilstedeværende personlige medlemmer. For å være gyldig, krever oppløsning vedtagelse av to etter hverandre følgende og lovlig innkalte årsmøter, herunder ekstraordinære årsmøter.

Disse vedtektene ble vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8 november 1971, sist endret på årsmøtet 26 April 2018